Обадете ни се
Категории

Общи условия

Общи условия за ползване на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  KoopMag.bg


Предмет 


Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на KoopMag.bg и мобилното приложение на KoopMag.bg , които уреждат правилата за използването на KoopMag.bg  и мобилното приложение на KoopMag.bg  . Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията  между доставчикът наричан по-долу „продавач” и клиентите, наричани по-долу ползватели.


Чл.1 Данни за продавача:

1.Национална потребителна кооперация на слепите в България със седалище  гр. София  бул. „Вардар”71  и адрес на управление  гр. София бул. „ Вардар” 71   БУЛСТАТ  000627259.

Адрес на електронния магазин KoopMag.bg гр. София, бул. Вардар 71 ет 2

Можете да се свържете с KoopMag.bg  на посочения по-горе адрес и на телефони 0886526748, 0885743633 или на e_mail office@koopmag.bg

Проектът за създаване на Платформата на електронния  магазин ,наричан , KoopMag.bg е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по проект BG05M9OP001-2.010-0207-C01 “Разширяване на социалното предприемачество на НПКСБ”,

НПК на слепите в България администрира електронния магазин KoopMag.bg и мобилното приложение на KoopMag.bg наричани за краткост „платформата” KoopMag.bg .

Продавач на Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с KoopMag.bg през НПК на слепите в България


Чл.2 Надзорни органи

1.Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


2.Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.

София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща ли

ния: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg


Чл.3 Харктеристики на електронен  магазин koopmag.bg с адрес https//KoopMag.bg  

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН koopmag.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет  https//KoopMag.bg  чрез който Ползвателите имат възможност да сключват  договори за  покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН стоки включително следното:


 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за  предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИНчрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ  МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от  ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез  интерфейса на страницата на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.


Чл. 4.

 1. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона. 


Чл. 5.

 1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен  на страницата му в Интернет на адрес  https//KoopMag.bg  
 2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на  определените от него чрез интерфейса стоки.
 3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки  съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи  условия. Възнаграждението е в размер на цената,обявена от Доставчика на адреса на  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
 4. Доставчикът доставя заявените от  Ползвателите стоки в сроковете и при  условията, определени от  Доставчика на страницата на електронния магазини  съгласно настоящите общи условия.
 5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


Чл. 6.

 1. Ползвателят/Клиентът/  и  Доставчикът /Продавачът/  се съгласяват, че всички изявления помежду им  във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да  бъдат извършвани по електронен път  и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната  търговия.
 2. Предполага се, че електронните изявления,извършени от Ползвателите на сайта, са  извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при  извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за  достъп.


Чл.7  Дефиниции

 1. Купувач – физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което си създава акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия KoopMag.bg
 2. Продавач –KoopMag  или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на Платформата при условие, че между него и НПК на слепите в България има сключен договор за това.
 3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса  на KoopMag.bg
 4. Платформата – Това е  Сайта или мобилното приложение на KoopMag.bg
 5. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от KoopMag.bg (по електронен път, телефона и т.н.) ,което е заявило създаването и използването на Акаунт.
 6. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата.
 7. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя /Потребителя/ /Клиента/, чрез регистрация  по електронен път  в сайта на  Доставчика.
 8. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от копмаг.бг  за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.
 9. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Купувачът/Потребителят може да добавя продукти, от които се интересува. Този списък се управлява от Купувача/Потребителя и той може да нанася промени в него по вско време, когато пожелае това.
 10. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача /Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка Купувачът / Потребителят ще се възползва от услугата на КоопМаг.бг за проследяването им  посредством получаване на Търговски съобщения от КоопМаг
 11. Поръчката е  електронен документ, представляващ комуникационна форма между електронния магазин и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от нея.
 12. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, намиращи  се на Платформата, включително продкти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
 13. Кампания – е всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 14. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.


Чл.8   Съдържание

Това е цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

Съдържание е  всяко съобщение от страна на Купувача към КоопМаг.бг  и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

 Информацията , предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на KoopMag.bg  чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

Информацията, която е свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;


Търговските  съобщения  представляват всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

Транзакция – действието от страна на електронния магазин KoopMag.bg  по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, или отказ от покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

Спецификациите представляват  всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент /Потребител/ Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента/Потребителя/Купувача на даден продукт или услуга.


Чл.9 Използване на електронен магазин KoopMag.bg  

Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква  регистрация., за да може да го използва.


Името и паролата за отдалечен достъп се определят от  Ползвателя , чрез  регистрация по електронен път в сайта на Доставчика ,KoopMag.bg  с попълване на данните си и натискане на бутоните "Да , приемам" и "Регистрация",  Клиентът /Потребителят/ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното  съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез 

изпращане на писмо на посочен от  Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща информация за активиране на регистрацията. 

Получателят потвърждава  регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от  Доставчика. 

След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и 

Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията  Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. 

Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си в случай на промяна.

В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания  за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай  Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на  Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.


Чл. 10

 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на  Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между  Ползвателя и  Доставчика,е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези  общи условия. Ползвателят има право да променя своя  Основен контактен  електронен адрес.
 2. При постъпване на заявка за промяна на  Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането запотвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов  Основен  контактен електронен  адрес.
 3. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от  Ползвателя,изразено чрез препратка,съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен  контактен електронен адрес.
 4. Доставчикът информира  Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди  извършването на промяната му по ал. 2.
 5. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на  Основния контактен електронен адрес.
 6. Доставчикът може да изисква от  Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


ЧЛ.11 Общи положения

  Общите условия  обвързват всички Клиенти /Купувачи/ Потребители на Платформата. Терминът „Ползвател” включва клиенти, потребители, купувачи.

 Всяко използване на Платформата означава, че Ползвателите са се  запознали внимателно с общите условия за използването й и са се се съгласили да ги спазват безусловно.

           KoopMag. bg си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени в  начина, по който уебсайта функционира и в зависимост от всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се предостави  на Клиентите /Потребителите/ Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна на Платформата се публикува  изменената версия на Документа. Ползвателите е необходимо да  проверяват съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за разстояние между Купувача и Продавача.

               Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

                 Като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в  информацията по различни причини независещи от електронния магазин, КоопМаг  информира, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.В цветово отношение е възможно да съществува разлика между цвета на изображението и реалния цвят на стоката,но това различие е само в нюансите.

                  Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, екипът на КоопМаг.бг се стреми да предостави най-подходящата, най-подробна  и важна информация.

                   Всички стоки, включително тези в промоция/ намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

                   KoopMag.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях ,въпреки че   платформата може да съдържа линкове към други сайтове.

 1. Чл.12. Технически стъпки за сключване на догвор за покупко-продажба.
 2. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в KoopMag.bg. 
 3. Договорът се сключва на български език. 
 4. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://KoopMag.bg
 5. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. 
 6. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 
 7. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.  Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се  смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 8. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. 
 9. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях. 
 10. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи. 

             

Чл. 13. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика последната процедура:

Извършване на регистрация в KoopMag.bg  и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в КоопМаг.бг; 

Влизане в системата за извършване на поръчки на КоопМаг.бг чрез идентифициране с име и парола; 

Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка; 

Предоставяне на данни за извършване на доставката; 

Избор на способ и момент за плащане на цената. 

Потвърждение на поръчката;

Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на електронния магазин  от негово име.

                

                    KoopMag.bg  ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление сe прави по електронен път (имейл) или по телефона.

                     Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини,  не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи  KoopMag.bg  има задължението да  уведоми Клиента за това  чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

                  Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. 

                Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всяка Стока е придружена от информация за производителя, в оригинална опаковка и етикет на производителя, съдържащ информация за начина на използзване на Стоката.

                          Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.


Чл.14  ПОЛИТИКИ  ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

                       (1)Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Ползвател  навършил 18 години, без разлика на възраст, пол,етническа и религиозна принадлежност и местоживеене.

                  (2)  KoopMag.bg    си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Ползвател на сайта до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на. KoopMag.bg      по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Национална потребителна кооперация на слепите в България, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените  мерки. KoopMag.bg      не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение.

                            (3)  Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с KoopMag.bg      на посочените адреси в раздел „контакти” подадени в Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

                          Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакти”.

KoopMag.bg      може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/ или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

                        (4)   Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други данъци или такси, изисквани по закон.

                        (5)   Всички изображения, които са видими  на  Платформата имат единствено за  цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

                   (6) Клиентът се задължава да  отговаря за  всички данни, които е предоставил на електронния магазин  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

                    С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът дава съгласието си  на KoopMag.bg      да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

                        (7) Продавачът има право да откаже да изпълни т.е.има право  да анулира направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

                       Предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

                        В момента на заявяване на поръчката съответната стока е изчерпана и не е в наличност, нито е на склад.

                       (8) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

                        При   връщане на Продукти, предлагани от  KoopMag.bg      в случай, че клиентът се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от KoopMag.bg той поема всички преки разходи по връщането. Този срок започва да тече от датата  на получаването на купената Стока от Купувача. Клиентът следва да върне  продукта на адрес: гр.София бул.Вардар 71НПКна слепите в България ет2 KoopMag.bg. Преди това клиентът трябва да уведоми KoopMag.bg чрез имейл на адрес office@koopmag.bg или на посочените в сайта телефони  за намерението си да върне Стоката.


                           Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр, който се намира в сайта,в секция”моят акаунт”. В този случай, куриер, изпратен от KoopMag.bg  ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента. Клиентът ще получи информация за цената, която трябва да заплати на куриера.

                           (9) Правото на отказ  по ал. 8 не се прилага в следните случаи: 

- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 

- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 

- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

-Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи 

отговорност в случай, че посочените от тях  данни са неверни или 

заблуждаващи.


              Със създаването на Акаунт Ползвателят получава  възможността да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки списък по всяко време.

                    (10) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 

                      (11) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 8, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

                        (5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 8.


Чл. 15. Срокове на доставка

                   (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на KoopMag.bg  , освен ако стоките са поръчани в една доставка. 

                         (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика- KoopMag.bg  

                          (3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 

                           (4) В случаите по ал. 3, KoopMag.bg  има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. KoopMag.bg  уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора. 


Чл. 16. Предаване на стоките

                         (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. 

                           (2) Клиентът  и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго. 

                        (3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора

                         Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.


Чл.17 Защита на личните данни

НПК на слепите в България е регистриран администратор на лични данни с регистрационен № 157327

Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни KoopMag.bg  ще обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.


  Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на KoopMag.bg  , той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от KoopMag.bg  : 

                    1. поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; 

                   2. изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; 

                   3.осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/ потребителското поведение.

 С предоставянето на свои данни на KoopMag.bg  (включително и-мейл) Клиентът/ Потребителят/ Купувачът/ Ползвателят  дава изричното си съгласие с него да се свързват KoopMag.bg  или трети лица, които са куриери,  партньори на KoopMag.bg  или са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които KoopMag.bg  може да предлага общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Чл.18. Особени задължения на доставчика. Защита на потребителите.

           (1)Правилата в чл.8 от общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в KoopMag.bg , може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

              (2)Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикаса определени в профила на всяка стока на сайта KoopMag.bg  

              (3)Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила  на всяка стока в сайта KoopMag.bg  

             (4)Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките,се определя от Доставчика и се предоставя като информация на  Ползвателите 

             (5)Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в  сайта на KoopMag.bg  

              (6)Доставчикът посочва преди  сключването на договора общата стойност на  поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.


Чл.19. Защита на личните данни

              (1)Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни.

                 (2)От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, 

Доставчикът ще  изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от 

Клиентите  в момента на регистрацията.

               (3)Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адре а KoopMag.bg  

               (4)Във всеки момент, Доставчикътима право да изисква от Ползвателя да се  легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 


Чл.20.

 Доставчикът публикува тези общи условия на а дрес https://KoopMag.bg,заедно с всички допълнения и изменения в тях.


Чл.21.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на  електронния магазин  KoopMag.bg  .