Обадете ни се
Категории

За нас

Национална потребителна кооперация на слепите в България със седалище  гр. София  бул. „Вардар”71  и адрес на управление  гр. София бул. „ Вардар” 71   БУЛСТАТ  000627259.


Адрес на електронния магазин KoopMag.bg  е: 1309 София, бул. „Вардар” 71, ет. 2


Можете да се свържете с KoopMag.bg  на посочения по-горе адрес и на телефони 0886526748, 0885743633 или на e_mail office@koopmag.bg


Проектът за създаване на Платформата на електронния  магазин  KoopMag.bg е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по проект BG05M9OP001-2.010-0207-C01 “Разширяване на социалното предприемачество на НПКСБ”,


НПК на слепите в България администрира електронния магазин KoopMag.bg и мобилното приложение на KoopMag.bg наричани за краткост „платформата” KoopMag.bg .